1) Správce

Bogdan Dovgopol, IČO: 041 04 811, se sídlem V okruží 2159/12, 130 00, Praha 3 - Žižkov, telefon: +420 777 521 772, email: info@appletrh.cz (dále jen „Správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Správce bude zpracovávat pouze osobní údaje, které Vy, jako subjekt údajů poskytujete v souvislosti s registrací či nákupem v internetovém obchodu www.appletrh.cz. Jedná se tak nejčastěji o tyto údaje: jméno, příjmení, IČO, DIČ, doručovací adresa, e-mail, telefon a dále údaje, které Správce získává jsou soubory cookies (v případě online služeb).

2) Důvody zpracování

Důvody zpracovávání Vašich osobních údajů jsou:

 • hlavním důvodem, proč Správce zpracovává Vaše osobní údaje je, že budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací, zaúčtování Vaší platby za zakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží, případné reklamace a ke komunikaci s Vámi.
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů, slev a služeb třetích stran, na základě Vašeho souhlasu se zpracováním.
 • dalším důvodem je provoz zákaznické soutěže na základě Vašeho souhlasu se zpracováním.
 • Vaše údaje dále Správce zpracovává za účelem provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby Správce používány, na základě Vašeho souhlasu se zpracováním.

3) Příjemci osobních údajů

Naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce příjemcům poskytnul. Příjemci Vašich osobních údajů, mohou být dle povahy služeb:

 • příjemci, kterým Správce poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu.
 • příjemci, kteří pro Správce zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Správce využívá (např.: ukládání databáze atd.).
 • příjemci, kteří pro Správce vykonávají poštovní či doručovací služby.
 • příjemci, kteří pro Správce zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
 • příjemci, kteří pro Subjekty údajů vyřizují půjčky na prodávané zboží Správce;
 • poskytovatelé platebních brán či poskytovatelé platebních karet;
 • příjemci, kteří Správci poskytují právní a účetní služby.

4) Technické zabezpečení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@appletrh.cz Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění ze smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech – zejména zákona o účetnictví a zákona o dph).

6) Další informace

Vaše osobní údaje smí být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování, u souhlasu na dobu neurčitou nebo do Vašeho odvolání.

Při zpracování Vašich osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.