pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.appletrh.cz

účinné od 1. 2. 2020

Provozovatele on-line obchodu www.appletrh.cz jsou:

 • Karyna Okhrymenko
 • se sídlem Tenisová 844/4, 102 00, Praha 10 - Hostivař
 • identifikační číslo: 06312136
 • zapsaný v živnostenském rejstříku
 1. ZÁKLADNÍ POJMY
  1. Podnikatel
   1. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.
   2. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
   3. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávněné podle jiného zákona
   4. Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním jménem. Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.
  2. Spotřebitel
   1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. Kupující
   1. Kupujícím dle těchto obchodních podmínek může být spotřebitel (dále jen „kupující spotřebitel“) nebo právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující podnikatel“).
 2. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelů Karyna Okhrymenko, zapsané v živnostenském rejstříku, se sídlem V okruží 2159/12, 130 00, Praha 3 - Žižkov, identifikační číslo: 041 04 811 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce na internetové adrese www.appletrh.cz.
  2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář je návrhem kupní smlouvy a obsahuje zejména informace o:
   1. identifikačních údajích kupujícího,
   2. objednávaném zboží,
   3. způsobu úhrady kupní ceny zboží a
   4. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

   (dále společně jen jako „objednávka“).

  2. Kupující může před zasláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu bezodkladně potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzením prodávajícího kupujícímu o obdržení objednávky je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva.
  4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  5. Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   2. cena dodávaného zboží se změnila výrazným způsobem.

   V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již část nebo celou kupní cenu zaplatil, prodávající kupujícímu částku v odpovídající zaplacené výši vrátí zpět na bankovní účet sdělený kupujícím a v takovém případě k uzavření kupní smlouvy nedojde.

  8. Kupující je oprávněn zrušit objednávku nebo její část před odesláním zboží kupujícímu. Zrušení objednávky lze provést telefonicky nebo e-mailem. Při zrušení objednávky je kupující povinen uvést identifikační údaje kupujícího, e-mail a číslo objednávky. V případě, že objednávka nebude zrušena do doby před jejím odeslání a bude již kupujícímu odeslána, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s odesláním zboží.
  9. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  10. Webové stránky internetového obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  11. Webové stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  12. Internetový obchod obsahuje také informace u každého zboží i v potvrzení objednávky předpokládanou dodací lhůtu zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude kupujícím o této skutečnosti a dalším termínu dodání informován.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. Platbou přes platební bránu GoPay – zboží bude odesláno po zaplacení kupní ceny.
   2. Dobírka – zboží bude odesláno a kupní cena bude uhrazena v hotovosti při převzetí zboží.
   3. Bankovním převodem – zboží bude odesláno po zaplacení kupní ceny.
   4. Prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou – zboží bude odesláno po zaplacení kupní ceny.
   5. V hotovosti na nebo kartou prodejně – kupní cena bude uhrazena při osobním odběru zboží na prodejně.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Kupní cena je splatná:
   1. v případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku při převzetí zboží,
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM
  1. Kupující spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1. na adresu provozovny prodávajícího nebo e-mailem uvedených v odst. 10.3. obchodních podmínek. Kupující spotřebitel je povinen v odstoupení od smlouvy uvést, že odstupuje od smlouvy, číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení kupní ceny.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím spotřebitelem prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho přijal, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Pokud kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  6. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
  7. Právo kupujícího spotřebitele nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), je kupující spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, je prodávající oprávněn uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Osobní převzetí na prodejně v Praze
   1. Osobní převzetí na prodejně v Praze je možné v otevírací době kamenné prodejny.
   2. Adresa prodejny: Plzeňská 33, Praha 5, tel: 777 521 772.
  2. Zboží doručováno Českou poštou nebo PPL
   1. Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 0,- Kč.
   2. Zásilka je obvykle doručena následující pracovní den ode dne odeslání. O odeslání je kupující informován e-mailem.
   3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
   5. V případě, že je nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem z důvodů na straně kupujícího, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. NOVÉ ZBOŽÍ
   1. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a u kupujícího spotřebitele zákonem o ochraně spotřebitele.
   2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   3. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
   4. Ustanovení odst. 7.1.3. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. V takovém případě se použijí ustanovení čl. 7.2. obchodních podmínek.
   5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno, na adrese jeho provozovny. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, obdrží od prodávajícího písemné potvrzení v písemné o tom, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
   6. Další práva a povinnosti upravuje reklamační řád v čl. 7.3. obchodních podmínek.
 8. REKLAMAČNÍ ŘÁD A JAK POSTUPOVAT
  1. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být prodávajícímu předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
  2. V případě reklamace je kupující povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu: Prodejna AppleTRH.cz, Plzeňská 33, 155 00 Praha 5, nebo předat osobně v prodejně prodávajícího. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat/předat prodávajícímu i doklad o koupi zboží. Náklady spojené s doručením zboží prodávajícímu hradí kupující. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, v opačném případě nebude prodávajícím převzato. Doporučuje se zboží pojistit.
  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  5. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné
  8. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem, případně SMS zprávou.
  9. V případě uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace přiměřeně prodloužit po domluvě s kupujícím spotřebitelem. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  10. V případě uplatnění reklamace kupujícím podnikatelem rozhodne prodávající o reklamaci do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí vyřízení reklamace bude kupující podnikatel prodávajícím informován na kontaktní e-mail.
 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@appletrh.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies upravují Zásady ochrany osobních údajů prodávajícího dostupné na webové stránce internetového obchodu.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího:
   1. adresa pro doručování Prodejna AppleTRH.cz, Plzeňská 33, 155 00 Praha 5,
   2. adresa elektronické pošty: info@appletrh.cz,
   3. telefon prodej: +420 (777) 521 772,
   4. telefon výkup: +420 (777) 521 772,
   5. telefon servis: +420 (777) 521 772.
 12. V Praze dne 1.2.2020